top of page

Zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej„RODO").

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Farmepo spółka z organiczoną odpowiedzialnością ( dalej również Farmepo) z siedzibą przy ul. Gdańskiej 32/8 w Bydgoszczy. Z administratorem można się skontaktować poprzez numery tel.: 48 523 353 060, adres email: office@farmepo.com lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez adres e-mail: office@farmepo.com


 

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na podstawie:

 

 1. otrzymywania informacji o badaniach klinicznych prowadzonych przez Farmepo- zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,

 2. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, do czego Farmepo jest zobowiązana jako podmiot leczniczy -zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,

 3. marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych Farmepo - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który Farmepo uznaje działania marketingowe,

 4. badania rynku, badania satysfakcji pacjenta oraz kontroli jakości pracy ankieterów - zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,

 5. statystycznych i analitycznych - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Farmepo - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który Farmepo uznaje podejmowane działania analityczne i statystyczne,

 6. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Farmepo za który Farmepo uznaje możliwość zachowania dowodów do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,

 7. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz realizacji spoczywających na Farmepo obowiązków podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 8. udostepnienie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia podmiotom współpracującym z Farmepo - zgodnie z art. 9 ust. 2 lit a RODO.

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest Farmepo oraz podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonych zgód przetwarzane będą do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Farmepo do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. Jeżeli utworzyliśmy dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli Pani/Pana dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych,

 2. prawo do sprostowania danych osobowych,

 3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

 4. prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Może Pani/Pan zrealizować prawo wycofania zgody przesyłając żądanie na adres poczty elektronicznej: office@farmepo.com lub adres siedziby Farmepo z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych",

 5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Farmepo danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Farmepo przesłał dane do innego administratora. Jednakże Farmepo zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,

 6. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Farmepo przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, swojego prawnie uzasadnionego interesu. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, na adres poczty elektronicznej: office@farmepo.com lub adres siedziby Farmepo z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

 

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

 

Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, przy zachowaniu zasad wskazanych w rozdziale V RODO.

 

X. INFORMACJA O PROFILOWANIU

 

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu. W celach doboru odpowiednich dla Ciebie badań klinicznych, będziemy wykorzystywać dane pozyskane od Ciebie w ramach ankiet zdrowotnych, dokumentacji medycznej, o ile wyraziłeś zgodę na udostępnienie nam przez inne podmioty świadczące Ci usługi medyczne danych o stanie zdrowia lub innych informacji, jakie są przekazywane podczas kontaktów z Farmepo

bottom of page