top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Zaostrzona niewydolność serca

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Intercor

Okres trwania

26 tygodni

Tytuł badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 2 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania LY3540378 u dorosłych z zaostrzoną przewlekłą niewydolnością serca z zachowanń frakcją wyrzutową (HFpEF)

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page